Friday, March 8, 2013

ای اهل انصاف ؛ نظری بیفکنید به یکی از هزاران صحنه شهادت بهائیان در ایران ، آيا " هل من ناظر ينظرني" بجاي " هل من ناصر ينصرني" در کربلا تحقق نيافته است؟

 ای اهل انصاف ؛ نظری بیفکنید به یکی از هزاران صحنه شهادت بهائیان در ایران ، آيا " هل من ناظر ينظرني"  بجاي " هل من ناصر ينصرني" در کربلا تحقق نيافته است؟
چند سال پيش در ايرا ن، مسلمانان متعصب، همه اعضاء يك خانواده بهائي را به وضع فجيعي به قتل رسانده و شهيد نمودند . در اين جنايت آشكار ، متعصبان مسلمان ، به مردان و زنان و حتي كودكان شير خوار نيز رحم نكردند                                 
بطوري كه در عكس ديده ميشود، سر بريده و خون آلود پدر خانواده روي سينه در كفنش نمايان است و به مادر و دختر و بچه هاي خرد سال و شير خوار نيز رحم نكرده اند

در بالاي صحنه اين عكس، يكي از منسوبين يا بازمانگان اين جنايت آشكار، با دست هاي بر زانو، ناظر اين صحنه دلخراش است ،( فقط دست ها ديده ميشود).... يا بهي الابهي

اي اهل انصاف، آيا " هل من ناظر ينظرني" به جاي " هل من ناصر ينصرني" تحقق نيافته است؟
......................................................................................
..................


http://behnazar.blogspot.com/2013/03/blog-post.htmlNo comments:

Post a Comment