Monday, November 11, 2013

تسلّط بر اَتُم : خطر در خود انسان است نه در آلات و ادوات او

تسلّط بر اَتُم : خطر در خود انسان است نه در آلات و ادوات او

تسلّط بر اَتُم

خطر در خود انسان است نه در آلات و ادوات او

تسلّط بر اَتُم از طريق حركت بسوي وحدت عالم انساني و تحقّق نظم نوين جهاني  مطابق امر حضرت بهاءالله.

------------------------------------------------------------------------

تسلّط بر اَتُم
بقلم مرضيّه گييل - ترجمۀ لجنۀ ترجمه آثار امري - مؤسسه ملي مطبوعات امري ،117 بديع 

*ساعت پنج و سي دقيقه روز شانزدهم جولاي 1945 در تاريكي صبحگاهي  رئيس آزمايشگاه علمي لوس آلاموس (Los Alamos) لحظۀ پر هيجاني را در بيابان نيو مكزيكو (New Mexico) ميگذراند.
در فاصلۀ شش ميلي او شيئ مجهولي بر فراز برج پولادين خود كاري نصب شده بود.
براي تهيۀ شيئ مزبور دو بيليون دولار خرج شده و ساختمان آن  به قيمت سالها رنج و كار طاقت فرساي هزاران دانشمند تمام شده بود.
شهر ها و كارخانجات عظيم بوسعت فرسنگ ها براي ساختن آن بوجود آمده بود.
اكنون لحظه اي فرا رسيده كه ميبايست آنرا بيازمايند.
اگر آزمايش با شكست روبرو ميشد آنهمه رنج و زحمت به هدر ميرفت ولي اگر پيروزي بيش از حدّ معيّن و حساب شده بدست ميآمد او و همكارانش اوّلين قربانيان نيروي تسخير ناپذيري بودند كه سايه مرگبارش بر سراسر كره خاك گسترده ميشد.

*بلند گو ،گذشتِ آخرين دقايق زمان را براي لحظه آزمايش اعلام ميكرد.
 دانشمند مزبور در محل ديده باني خود مستقرّ شده و با گذشت زمان ميكوشيد تا بر تزلزل روحي خود فائق گردد .
ناگهان صدائي با فرمان " آتش" همه را بخود آورد.

*انفجار نوراني عظيمي كه فروغش بار ها از درخشش آفتاب نيمروز خيره كننده تر بود بوقوع پيوست ، سپس لرزش شديدي زمين را فر گرفت بدرجه اي كه متصدّيان آزمايش را بر زمين كوبيد.
متعاقب آن ابري رنگارنگ با غرشي مهيب به ارتفاع هفت ميل در آسمان اوج گرفت. دانشمند ما اين صدا را شناخت :
اين صدا در حقيقت فرياد واپسين هزاران انسان زنده بود كه در آن صبح آرام ماه جولاي، در سراسر كره خاك، كار روزانه خود را بي خيال پيش ميگرفتنند .در آن لحظه ، او اين بيان كتاب مقدس هندوان را بگوش هوش شنيد كه:
" منم مرگ و نيستي  و نابود كنندۀ دنيا ها ".

*در ازمنۀ گذشته فردي براي اولين بار آتش افروخت و قريب يك مليون سال است كه بشر آنرا بكار ميبرد .
 در عصر ما بشر بر نيروي اتم دست يافته است، نيروئي كه مانند آتش، مرگ و زندگي در دست اوست و مانند آتش، پايدار خواهد ماند.

*امروز مردم جهان، همه احساس ميكنند كه گويا نيروي اهريمني از مخفي گاه خارج شده و در كمين نشسته تا بزندگي آنان پايان دهد .
 اما در حقيقت خطر تازه اي در دنيا بوجود نيامده است بلكه خطر همان خطر سابق و زائيده فكر غلط و قلب سياه بشر است . خطر در خود انسان است نه در آلات و ادوات او .

* جواب بمب را با بمب نبايد داد بلكه تنها راه حلّ اين مسئله ايجاد جامعۀ نوين بشري است.

* در عصر ما طريقۀ نويني جهت زيستن وجود دارد كه قادر است بمب را مانند تير و كمان كودكان بي ضرر و بدون خطر سازد و طريقۀ جديدي موجود است كه ميتوان جميع افراد و ملل دنيا را در قالب و هيئت واحدي كه ضامن صلح و دوستي باشد گرد آورد.
.............................................................................................

 * شالودۀ اين جامۀ جهاني قريب (يكصد و پنجاه) سال قبل توسط حضرت بهاءالله طرح گرديد.
حضرت بهاءالله اعلام فرمود كه ميقات صلح و دوستي موعود كليّۀ كتب آسماني قبل فرا رسيده است و ارائۀ طريق فرمود كه چگونه بايد صلح عمومي، بدواً در فرد، بعد در جامعه، و سپس در تمامي كره ارض تأسيس و انتشار يابد.
.............................................................................................

* نداي حضرتش در بدو امر بيش از اولّين بمب اتمي در صحراي مذكور دنيا را به هيجان نياورد ولي امروزه اين دو صدا تو أماً به گوش عالميان ميرسد. يكي ايشان را به سوي مرگ ميخواند و ديگري به زندگي دعوت مينمايد.

* حضرت بهاءالله در حدود يكصد جلد كتاب از خود باقي گذارده اند ، به جميع معضلات و مشكلات دنياي امروزي واقف و آگاه بودند و ضمن بحث، راه حل آنها را به ابناء بشر نشان داده اند .
 آنحضرت به جميع مسائل روز احاطه داشته و جواب آنها را  نگاشته اند و بقوۀ وحي الهي از وجود بمب اتم آگاه بوده و پس از ايشان فرزندشان حضرت عبدالبهاء هم از آن اطّلاع داشتند چنانكه در سنۀ 1911 به "بوبكانت آراكاوا " سفير ژاپن چنين فرمودند:

"در عالم وجود قوۀ عظيمه اي موجود كه خوشبختانه تا بحال مكتوم مانده است . بايد از خداوند مسئلت نمائيم مادام كه مدنيّت روحانيّه بر عقول و افكار بشر تسلط نيافته علم مؤفق به كشف آن نگردد چه كه اين نيرو هرگاه بدست نفوس مادّي فرو مايه افتد قادر است بر انهدام كل ارض "

و نيز در سال 1920 در لوحي خطاب به بهائيان ژاپن ميفرمايند:

" امر الهي مانند انفجار مهيبي در ژاپون اعلان خواهد شد"
.............................................................................................

* جنگ و خونريزي موضوع تازه اي نيست. بشر همواره در نابودي ابناء خود كوشيده است و امروزه بمب، وسيله بهتر و مؤثر تري براي اجراي اين منظور است. ولي آنچه كه تازگي دارد اينست كه بشر بتواند بدون قتل ديگران به زندگي خود ادامه دهد و چنين عملي سابقه نداشته است .
 توفيق در اجراي چنين نيّتي محتاج به طرز فكري جديد و اتخاذ روشي نوين اسنت كه خو د بنفسه موجد خلق جديد خواهد بود . چنين روشي منحصراً در ظلّ ديانت ممكن و ميسّر ميگردد  و اديان عموماً از مشرق زمين ظاهر شده اند و ظهور آنها بنا بر مقتضيّات زمان در طي قرون و اعصار ، متناوباً صورت گرفته است .
 در عصر ما نيز جهت رفع حوائج و ضروريّات بشر، حضرت بهاءالله در جلال و عظمت الهي ظاهر شده اند .

* اكنون اي خواننده عزيز براي ورود به دنياي جديد و زندگي در صلح و سلام با نفس خود و همسايگان و ساير ابناء بشر، و براي اينكه بداني چگونه ميتوان به خداي يگانۀ جميع انبياء و پدر آسماني نوع بشر،تقرّب جست در امر حضرت بهاءالله تحقيق و تفرّس نما.   


No comments:

Post a Comment