Thursday, July 14, 2016

گلستان جاوید قروه(گورستان بهاییان قروه) توسط ماموران دولتی تخریب شد - درنگي بر جرم انگاري نبش قبر در قانون مجازات اسلامي - در گورستان ها چه مي گذرد؟چهار شنبه بیست و سوم تیرماه 1395

به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی:
 بنا به گزارشهای رسیده ازیکی از شهروندان بهائی ( قروه شهری توابع استان کردستان ) در روز چهار شنبه بیست و سوم تیرماه حدود ساعت ۱۰ مامور نیروی انتظامی احضاریه ای برای پدرم به محل کسب ایشان آوردند تحت عنوان تغییر کاربری زمین کشاورزی و احداث خانه باغ که مقرر شده بود در پنج روز آینده به دادگاه مراجعه نماید
 این شهروند بهایی می افزاید: وقتی به مامور اداره جهاد کشاورزی مراجعه نمودیم مارا به رئیس جهاد کشاورزی حواله داد و گفت ایشان در جریان هستند.
 بعد از اینکه مامورین رفتند فردی آمد و گفت تمام ساختمان و محوطه قبرستانتان را تخریب کردند و بردند. به اتفاق پدر به گلستان جاوید رفتیم و با یک زمین صاف مواجه شدیم. ساختمان غسالخانه و تاسیسات گرمایشی و سالن نماز و تابوت ها و … همگی تخریب و برده شده بود و جالب اینکه حدود 300 اصله درخت 20 ساله نیز بریده شده بود حتی درختهای کاجی که کنار قبر مادرم بود نیز از ریشه کنده شده بود.

گلستان جاویدی که با هزینه ریال به ریال بهاییان قروه و به مبلغی حدود شصت،هفتاد میلیون تومان احداث شده بود امروز ساعت ۵ صبح توسط ماموران دولت اسلامی نابود شد.
و جالب اینجاست که در مقابل فشار جامعه بین المللی اعلام میکنند که حقوق بشر در ایران اجرا می شود و بهاییان تحت فشار نیستند.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


در گورستان ها چه مي گذرد؟

    نبش قبر در قانون مجازات اسلامي
    صدر ماده634 قانون مجازات اسلامي، در رابطه با جرم نبش قبر بيان مي دارد «هر كس بدون مجوز مشروع نبش قبر نمايد به مجازات حبس از سه ماه و يك روز تا يكسال محكوم مي شود...»
    در همين راستا لازم به ذكر است، رهبري در پاسخ به استفتائي پيرامون حدود و ثغور تحقق نبش قبر بيان مي دارند:
«آشكار كردن جسدهايي كه هنوز تبديل به خاك نشده ‏اند جايز نيست و حكم نبش قبر دارد: ولي تخريب قبور قديمي كه جسدهاي موجود در آنها تبديل به خاك شده‏ اند اشكال ندارد.»
    بنابراين مطابق اين استفتاء، مرور زمان 30 ساله يي كه به عنوان مجوز نبش قبر بيان شده از قطعيت ساقط مي شود و اين مرور زمان تنها مي تواند قرينه يي بر تبديل شدن جسد به خاك باشد و نه لزوما به اين معنا كه پس از گذشت زمان مزبور مي توان اقدام به نبش قبر كرد. ...
نويسنده: ضرغام نره ئي
کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی‎

    درآمد
    شايد شما نيز بيش و كم در خبرها خوانده يا شنيده باشيد كه قبر كسي از سوي عده يي مورد تعرض قرار گرفت، يا سنگ قبري ربوده شد يا حتي اينكه نبش قبري صورت گرفت: هنگامي كه از زاويه حقوق كيفري با اين دست رويدادها مواجه مي شويم يكي از نخستين پرسش هايي كه به ذهن خطور مي كند اين است كه با توجه به باورهاي ديني مردم ايران و احترام نسبت به اموات، قانونگذار پيرامون اين گونه رفتارها چه رويكردي را در پيش گرفته است؟ آيا در متون قانوني اقدام به جرم انگاري كرده است؟
    يادداشت حاضر با انگيزه پاسخگويي به اين طيف از سوالات نگارش يافته است.
   


    نبش قبر در قانون مجازات اسلامي

    صدر ماده634 قانون مجازات اسلامي، در رابطه با جرم نبش قبر بيان مي دارد «هر كس بدون مجوز مشروع نبش قبر نمايد به مجازات حبس از سه ماه و يك روز تا يكسال محكوم مي شود...» طبق ماده مذكور رفتار مرتكب به صورت فعل نبش قبر محقق مي شود و مقصود از نبش قبر، شكافتن و باز كردن قبر تا مرحله يي است كه جسد آشكار شود و لزومي ندارد كه حتما جسد از قبر خارج شود: بنابراين اگر مرتكب اقدام به نبش قبر كند اما جسدي در قبر نباشد يا حتي اگر جسدي در قبر باشد اما نبش قبر را تا مرحله يي كه منجر به آشكار شدن ميت نشود، ادامه دهد در هر دو حالت مشمول ماده مذكور نخواهد بود. از سويي، با توجه به تبييني كه از نبش قبر ارائه شد مواردي همچون شكستن سنگ قبر از شمول ماده مزبور خارج مي شود.
    در همين راستا لازم به ذكر است، رهبري در پاسخ به استفتائي پيرامون حدود و ثغور تحقق نبش قبر بيان مي دارند: «آشكار كردن جسدهايي كه هنوز تبديل به خاك نشده ‏اند جايز نيست و حكم نبش قبر دارد: ولي تخريب قبور قديمي كه جسدهاي موجود در آنها تبديل به خاك شده‏ اند اشكال ندارد.»
    بنابراين مطابق اين استفتاء، مرور زمان 30 ساله يي كه به عنوان مجوز نبش قبر بيان شده از قطعيت ساقط مي شود و اين مرور زمان تنها مي تواند قرينه يي بر تبديل شدن جسد به خاك باشد و نه لزوما به اين معنا كه پس از گذشت زمان مزبور مي توان اقدام به نبش قبر كرد.
    بايد توجه كرد كه مقنن مليت، دين، عقل و سن ميت را موثر در وقوع جرم ندانسته: و ما اين نكته را از اطلاق عبارت «نبش قبر نمايد» و همچنين تفسير مضيق متن هاي قانون كيفري برداشت مي كنيم.
    چرا كه اگر ايراني، مسلمان، عاقل يا بالغ بودن ميت شرط بود، مقنن با قيدي ماده را تخصيص مي زد. از سويي بايد مواردي را كه با مجوز مشروع نبش قبر صورت مي پذيرد فاقد عنوان مجرمانه بدانيم. مانند اينكه معاينه جسد براي امور كيفري يا حقوقي لازم باشد يا شرع (براي نمونه مواردي كه ميت در زمين غصبي دفن شده است) اجازه چنين كاري را داده باشد.
    با توجه به ذكر شرايط و اوضاع و احوال لازم جهت تحقق نبش قبر، اين سوال مطرح مي شود كه مصاديقي هم چون شكستن يا بردن سنگ قبر، تحت چه عنواني قابل پيگيري است؟ در ادامه به اين پرسش پاسخ خواهيم داد.
   

    عنوان مجرمانه رفتارهايي غير از نبش قبر چيست؟

    ذيل ماده 634 قانون مجازات اسلامي، مقنن بيان مي دارد «... و هرگاه جرم ديگري نيز با نبش قبر مرتكب شده باشد به مجازات آن جرم هم محكوم خواهد شد.»
    بر اين مبنا، مي توانيم دو فرض را مطرح كنيم: فرض اول زماني است كه متهم موفق به نبش قبر مي شود و در ضمن آن مرتكب جرم ديگري (همچون تخريب كيفري يا سرقت) هم مي شود در اين حالت بر اساس قانون، رفتار متهم تعدد مادي محسوب و به مجازات هر دو جرم نبش قبر و مثلاتخريب كيفري محكوم خواهد شد.
    فرض دوم كه محل بحث ما است، در حالتي است كه عمل متهم به دليل ارتكاب رفتاري كه داخل در عنصر مادي نبش قبر نمي گنجد، نبش قبر محسوب نمي شود، مثلازباله روي سنگ قبر ريخته مي شود، سنگ قبر شكسته يا ربوده مي شود و... حال با توجه به فرض دوم و مصاديق مذكور آيا ارتكاب اين رفتارها جرم محسوب مي شود؟
    با وجود اينكه قانونگذار تنها در مواردي خاص مانند توهين به امام خميني(ره) اقدام به جرم انگاري كرده: اما ماده 608 قانون مجازات اسلامي، توهين را تنها نسبت به اشخاص زنده قابل تحقق دانسته است.
    به همين جهت نمي توانيم ارتكاب اين گونه رفتارها را توهين به ميت محسوب كنيم (گرچه برخي از حقوقدانان قائل به اين هستند كه توهين به ميت هم جرم محسوب مي شود) . با اين حال مي توانيم ارتكاب برخي از اين رفتارها را ذيل عناوين مجرمانه تخريب كيفري يا سرقت بياوريم.
   
       
    برآمد

    با بررسي عناصر مجرمانه نبش قبر، برخي رفتارها از شمول ماده634 قانون مجازات اسلامي، خارج شد: درحالي كه قانونگذار مي توانست ذيل همين ماده به صورت خاص، توهين به ميت را هم جرم انگاري كند تا ماده يي جامع تر و كامل تر تدوين كرده باشد. اين اقدام با توجه اعتقادات مذهبي و ديني مردم ايران و احترامي كه براي اموات قائل هستند قابل توجيه بود.______________________________  صدور حكم ظالمانه ديگر در ايران : تخريب گورستان بهائيان سنندج

  صد نامه تا آزادی
 August,19, 2013

دادگاه سنندج حکم تخریب گورستان بهائی‌ها را صادر کرد.....

دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران حکم تخریب گورستان بهایی‌های شهر سنندج در نزدیکی دانشگاه علوم پزشکی این شهر را صادر کرد.

دوستان عزیز لطفا در اشتراک گذاری خبر یاری کنید....

طی تماسی تلفنی "جمال حائری" شهروند بهایی اهل شهر سنندج به آژانس خبررسانی کُردپا گفت: این گورستان بیش از ٤٠ مزار شهروندان بهایی را در خود جای داده و تازه‌ ترین آنها مادر خودم می‌باشد که چهار سال قبل در این گورستان به خاک سپرده شد.

به گفته‌ی این شهروند بهایی ساکن استرالیا، دادگاه انقلاب شهر سنندج حکم تخریب این گورستان را صادر کرده و این حکم در مورخ ١٢ مردادماه سال جاری از سوی شعبه‌ی شش دادگاه تجدیدنظر سنندج تایید گردیده است.

حائری در ادامه افزود: پیشتر و در دوران ریاست جمهوری احمدی‌ نژاد با نوشتن دشنام و شکستن سنگ قبرهای این گورستان توسط افراد ناشناس به بهایی‌های این شهر بی‌احترامی می‌کردند.

به گفته‌ی همین شهروند بهایی، زمین این گورستان( گلستان جاوید) به فردی به نام "ع.گ." فروخته شده و انتظار میرود بزودی تخریب این گورستان آغاز شود.

بیش از ٤٠ خانواده‌ی بهایی ساکن شهر سنندج هستند که سالانه چندین نفر از آنها توسط نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران بازداشت می‌شوند که آخرین مورد بازداشت شهروند بهایی ساکن سننج به نام صمیم زارعی می‌باشد که در مورخ ١٥ تیرماه سال جاری می‌باشد.

No comments:

Post a Comment