Wednesday, October 14, 2015

محفلی که تیرباران شد- جريان محاکمه‌ی هفت نفر از ۹ عضو محفل روحانی ملی بهائيان ايران، در دادگاه انقلاب اسلامی در زندان اوين در سال ۱۳۶۰


محفلی که تیرباران شد
فيلم حاضر نسخه‌ی کوتاه‌شده‌ی ويديوئی‌ست که از جريان يک محاکمه در دادگاه انقلاب اسلامی در زندان اوين در سال ۱۳۶۰به دست آمده است. اين ويديو بخش اصلی از جريان محاکمه‌ی هفت نفر از ۹ عضو شورای منتخب جامعه‌‌ی بهائيان ايران، معروف به محفل روحانی ملی بهائيان، در سال ۱۳۶۰ است. در حکم صادر شده عليه متهمان اين دادگاه مدت اين محاکمه دو ساعت و سی دقيقه ثبت شده است اما نسخه‌ی پيدا شده تنها دو ساعت از جريان دادگاه را نشان می‌دهد. کيفيت اين ويديو در اثر سال‌ها پنهان ماندن بسيار پايين است.
از گفته‌های قاضی در طول ويديو به نظر می‌رسد که که ضبط اوليه‌ی آن به منظور استفاده‌ی نمايشی در تلويزيون و برای عموم مردم ايران بوده؛ اما به هر دليلی اين فيلم هرگز پخش نشده است.
اين ويديو سال‌ها بعد توسط يکی از دست‌اندرکاران دادگاه انقلاب شناسائی و در اختيار يکی از آشنايان بهائی‌اش قرار می‌کيرد. بنياد تسليمی‌ پس از دستيابی به نسخه‌ای از اين ويديو آن را در اختيار شبکه‌ی تلويزيونی‌ بی‌بی‌سی‌ قرار می‌دهد و آنها متعاقباً بر پايه‌ی اين ويديوی نادر، اقدام به توليد مستندی با عنوان "عدالت انقلابی در ايران" می‌کنند.
در ويديوی اين محاکمه فقط ۷ مرد عضو محفل ملی بهائيان حضور دارند اما هشتمين عضو دستگير شده‌ی محفل، خانم ژينوس نعمت (محمودی) نيز بر اساس ادعای حکم صادره در همين جريان محاکمه و به همراه ۷ عضو ديگر محفل در پايان اين جلسه‌ی دوساعت و نيمه محکوم و در همان روز تيرباران می‌شود.

https://vimeo.com/142026624
                                                                                                                                            .    .
                      .                                                                                                                     .
http://aasoo.org/articles/53/

----------------------------------------------------------------------------------------------
عدالت انقلابی


تلويزيون بیبیسی در مستندی با عنوان "عدالت انقلابی در ايران" به عملکرد و سير تحول دادگاههای انقلاب از زمان تأسيس آنها تا امروز می پردازد؛ در اين مستند، بخش‌هایی از ويديویی تازه‌یافته از جريان يک محاکمه در دادگاه انقلاب اسلامی در اوين، نمايش داده می‌شود. ويديوی به دست آمده بخشِ اصلی از جريان محاکمه‌ی هفت نفر از ۹ عضو شورای منتخب جامعه‌‌ی بهائيان ايران، معروف به محفل روحانی ملی بهائيان، در سال ۱۳۶۰ است. در حکم صادر شده عليه متهمانِ اين دادگاه، مدت اين محاکمه دو ساعت و سی دقيقه ثبت شده است اما نسخه‌ی پيدا شده تنها دو ساعت از جريان دادگاه را نشان می‌دهد. کيفيت اين ويديو، در اثر سال‌ها پنهان‌ماندن، بسيار پايين است. اين ويديو زمينه‌ی اوليه و اصلی مستند بی‌بی‌سی در مورد سيستم قضایی ايران، و به ويژه دادگاه‌های انقلاب، پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ است.
بنا به گفته‌های قاضی در طول ويديو، به نظر می‌رسد که که ضبط اوليه‌ی آن به منظور استفاده‌ی نمايشی در تلويزيون و برای عموم مردم ايران بوده؛ اما به هر دليلی اين فيلم هرگز پخش عمومی نشده است. اين ويديو را سال‌ها بعد يکی از دست‌اندرکاران دادگاه انقلاب شناسایی و توسط او در اختيار يکی از آشنايان بهایی‌اش قرار می‌گيرد. چندين سال پس از آن بنياد تسليمی‌ به نسخه‌ای از اين ويديو دسترسی یافته و آن را در اختيار شبکه‌ی تلويزيونی‌ بی‌بی‌سی قرار می‌دهد.بخشی از ويديوی‌ محاکمه که در مستند "عدالت انقلابی در ایران" استفاده شده و نيز خلاصه‌ی ۳۰ دقيقه‌ای آن که در سايت "آسو" قابل دسترسی است به خوبی نشان می‌دهد که متهمان بهائی، مثل هزاران فرد ديگری که پيش و پس از آنها در دادگاه‌های انقلاب محاکمه شدند، از حق داشتن وکيل و حتی فرصت عادلانه‌ برای دفاع از خودشان محروم بوده‌ و با اتهاماتی عموماً بی‌پايه و بدون هرنوع سند يا پشتوانه‌ی حقوقی‌ مواجه بوده‌اند. هفت متهم حاضر در ويديوی اين محاکمه به همراه با خانم ژينوس محمودی‌ (نعمت)، عضو ديگر محفل ملی‌ بهائيان ايران که در جريان محاکمه نشانی از او نيست، در پايان اين جلسه‌ی دوساعت و نيمه محکوم و در همان روز تيرباران می‌شوند.
داستان اين هشت نفر و داستان‌های قربانيان ديگر دادگاه‌های ‌انقلاب اسلامی در فيلم "عدالت انقلابی در ایران"، تصويری بهنگام و قوی از نقض حقوق بشری و قضایی متهمان در دادگاه‌های انقلاب اسلامی را پيش روی مخاطبان و پژوهشگران قرار می‌دهد.
وب‌سایت بی‌بی‌سی نسخه‌ی کوتاه‌شده‌ی این فیلم و مجموعه‌ی دیگری از فیلم‌ها را در کنار "عدالت انقلابی" منتشر کرده است. این مجموعه را می‌توانید در نشانی زیر ببینید:
__________________________________________No comments:

Post a Comment