Friday, April 20, 2018

بهاءالله آمد
بهاءالله آمد  

بیا بشنو ز بلبل ،  زمانی قصه گل
گلی آمد به گلزار ،  که گلها نزد او خار
بهاءالله آمد ،  ز شاهان شاه آمد
صدا زد بلبلان را ،  جمیع عاشقان را
که یار اینجاست اینجا ،  نگار اینجا است اینجا
 بیاناتش روانبخش ،  روانبخش است  و جانبخش
تعالیمش جهانگیر ،  جوان شد عالم پیر
 بجو فیض الهی ،  بهائی شو بهائی
No comments:

Post a Comment