Saturday, September 14, 2019

ضالّه توئی یا من ؟/ طرح «مجازات فرق ضالّه»: خیز مجلس برای قانونی کردن تفتیش عقاید/ فرقه ضاله و مضله محمد نوری زاد/ جناب آقا سیدعلی خامنه ای! آیا ما مجاز به معاشرت و همنشینی و داد و ستد با این فرقه (جمهوری اسلامی ایران) و رهبر آن هستیم یا نه؟

ضالّه توئی یا من؟

 « مجازات فِرق ضالّه »: خیز مجلس برای قانونی کردن تفتیش عقاید


 درطي ۴۰ سال گذشته از " انعمت عليهم" و " غير مغضوب عليهم" سوره حمد ، فقط عوامل حكومت جمهوري اسلامي ايران بهره مند شده اند و" مغضوب عليهم" و " ضالين" ، نصيب ملت ايران از جمله  بهائيان گشته است :

با توضيح معاني ضاله و مضله ، قسمتي از مقالۀ فرقه ضالۀ مضله ( محمد نوري زاد)  درج ميگردد .

ضالّ = گمراه -  گمشده – مفقود ( جمع ضالّين)

مُضِلّ = گمراه كننده- آنكه سبب گمراهي شود( خلاف هادي)- سراب

ضالَّة = مؤنث ضالّ به همان معني( گمراه -  گمشده – مفقود) (جمع ضوالّ ) در فارسي اين لغت بجاي مُضِلّ  و مُضِلَّه يعني بمعناي گمراه كننده نيز اصطلاح شده است


----------------------------------------------


فرقه ضالّۀ مُضلّۀ محمد نوری زاد
دهم مرداد سال نود ودو – تهران

…… کسب نظر محمد نوری زاد – مسلمان – شیعه ی اثنی عشری – ساکن تهران – ازمرجع گرانقدر عالم تشیع جناب حضرت آیت الله العظمی جناب آقا سیدعلی خامنه ای دامت افاضاته در باره چگونگی معاشرت و معامله با فرقه ی ضالّه ی مضلّه ای که در زیر به مختصری ازشاکله ی ضلالتش اشاره می شود ….


جناب آقا سیدعلی خامنه ای!  آیا ما مجاز به معاشرت و همنشینی و داد و ستد با این فرقه (جمهوری اسلامی ایران) و رهبر آن هستیم یا نه؟

حضرت آیت الله،
یک:
 این فرقه، دربهمن ماه سال پنجاه وهفت تأسیس گردید و ازهمان بدو تأسیس به آدمکشی روی برد ودریک ماراتن بزرگ وبی حساب وکتاب، به کشتارمخالفین خود پرداخت. اگرمایل باشید شخصاً شما را برسرِگورهای تک نفره و دستجمعیِ این مخالفین خواهم برد تا بدانید این فرقه ازهمان ابتدا به نوشیدن خون حریص ترازفروبردن اکسیژن بوده وهست.
دو:
 این فرقه با خلق شعارهای رنگینی چون نه شرقی نه غربی، به فریبکاری بزرگی دست برد. جوری که بلافاصله هم درآغوش غرب افتاد وهم اجازه داد گاوی باشد: نه تنها برای شیرنوشی، که برای زنده خواری شرق با محوریت روسیه وچین.
سه:
 این فرقه ازبدو پیدایش، به اموال مردم جوری نگریسته است که ما معمولاً به ارث پدری خود می نگریم. این فرقه دردزدی ومصادره وبالاکشیدن اموال مردم به خلقِ شگردهای کم نظیرتاریخی توفیق یافته است که اگرمشتاق باشید درمرقومه ای مجزا به فهرست مطولی ازاموال بالاکشیده شده ی مردم اشاره خواهم کرد.
چهار:
 این فرقه بجای همراهی وهمدلی با مجامع جهانی وطرح دعواهای خود درکانون های حقوقی بین المللی وبجای فرابردن عقلانیت بجای شعار، به جنگی هشت ساله با همسایه ی غربی خود فروشد وبه وساطت عقلای جهان اعتنا نکرد ودرآن هشت سال تلخ وطولانی، عظیم ترین منابع انسانی وعاطفی وپولی وحیثیتی مردم را به باد داد. بزرگان این فرقه، هرگزبه جان ومال مردم بها ندادند وتلاشی نکردند که: یک روز – آری یک روز – اگراین جنگ زودترپایان پذیرد، یک انسان کمتربه خون می غلتد، یک عاطفه کمترخراشیده می شود، یک زندگی کمترمتلاشی می گردد، یک حیثیت کمترخدشه برمی دارد، ویک اسکناس کمترمی سوزد.
پنج:
 این فرقه بنای بقای خود را برترسانیدن مردم نهاده است. سانسورمی کند بوفور. زندانی می کند بوفور. به حریم خصوصی مردم سرفرومی کند بوفور. نمایندگان مجلس را به گله ای بُزبدل می کند بوفور. قاضیان مرعوب ومأمورتربیت واجیرمی کند بوفور.
شش:
 رهبراین فرقه بیست وچهارسال است که به هیچ پرسش مردم پاسخ نگفته وبه این که:…..آقا جان، طبق قانون قراربود پنج سال نه ده سال رهبرباشی نه مادام العمر، بس است دیگرتورا به جدت…..، هیچ اعتنایی نکرده است.
هفت:
رهبراین فرقه تمامی سرنخ های مملکت را به اراده ی خود بند کرده است ودرازای همه ی اختیاراتی که برای خود بلوکه کرده است کوچکترین اعتنایی به شأن پاسخگویی نکرده ونمی کند. یعنی نمی شود به رهبراین فرقه گفت: آقاجان، مسئولی گفته اند ومسئولیتی گفته اند وقانونی وپرسشی وپاسخی. هیچ. رهبراین فرقه اما با همان اختیاراتی که برای خود بلوکه کرده است، یک تنه بجای هفتاد میلیون نفرسخن می گوید ویک تنه بجای همانان تصمیم می گیرد.
هشت:
 دستگاههای مخوف رهبراین فرقه وبازوهای نظامی اش تا توانسته اند هم آدم کشته اند وهم قاچاق کرده اند وهم مردم را زده اند وزندانی کرده اند ومالشان را بالا کشیده اند.
نه:
 رهبراین فرقه شخصاً دست به جیب مردم برده وپولهای آنها را برداشته وبه جاهای مختلف بذل وبخشش کرده است. بویژه بخش هنگفتی ازپول مردم را درقمارهسته ای باخته وبخشی دیگررا به جیب بشاراسد قاتل تپانده است تا پیش چشم اسراییلِ لمیده برصندلیِ عقل، سوریه را شخم بزند.
ده:
 رهبراین فرقه وسیستم پلیسی ای که برکل کشورمسلط کرده، زبان مردم را دریک پروژه ی ملی به لکنت انداخته وبا زندانی کردن رهبران مخالفان، نه که هیچ مفری برای صلح وآشتی وهمدلی وگذشت ومدارا قائل نشده بل با برکشیدن آدمهای کودن ونا متعادل، کشوررا به هزارتوی فلاکت وبیماری های اخلاقی وبدهکاری وبیکاری وتحریم های بین المللی فروفرستاده وسرمایه های بی بازگشت کشوررا تباه فرموده است.
یازده:
 سیاست های این فرقه، باعث شده که شعله ی علم وفناوری درکشورفروکشیده شود وبجای آن خرافه ورسم مداحی و رویه های مبتنی برریاکاری فزونی بگیرد. اجباردرمظاهرسطحی دین بصورت ملی درآمده ومردمان مجبورند به گونه ای تظاهرکنند که: مفتیان وعلامگان پوک مغزاین فرقه تحکم می کنند.
دوازده:
 این فرقه، تنها وتنها به خود وبه همفکران معدود خود بها می دهد وهمه ی آنانی را که مختصرزاویه ای با رهبراین فرقه دارند یا ازهستی ساقطشان کرده یا به زندانشان انداخته یا اموالشان را روفته یا خانه نشینشان کرده یا به مهاجرتی ناخواسته مجبورشان کرده است.
حضرت آیت الله،
این دوازده بند، مختصری ازوجوه ضلالت این فرقۀ ضالّۀ مضلّه است. اکنون شما بفرمایید آیا ما مجاز به معاشرت وهمنشینی وداد وستد با این فرقه ورهبرآن هستیم یا نه؟

با احترام وادب: محمد نوری زاد
دهم مرداد سال نود ودو – تهران

No comments:

Post a Comment